Polityka przeciw Praniu Brudnych Pieniędzy

Pranie pieniędzy to proces, dzięki któremu, pieniądze zdobyte nielegalnie zostają wymienione na "czyste", to znaczy takie, które w żaden sposób nie są powiązane ze światem przestępczym. Aby zapobiec praniu pieniędzy blokujemy przepływ środków pochodzących z działalności przestępczej przez naszą firmę. To z kolei ogranicza dostęp do środków, z których finansowana jest działalność terrorystyczna. Traveltowork traktuje pranie pieniędzy jako poważne przestępstwo i prowadzi przeciwdziałania mające na celu zapobieganie takim operacjom. Należą do nich:
  • Potwierdzanie tożsamości naszych klientów.
  • Przechowywanie dokumentów potwierdzających przeprowadzane transakcje i dane identyfikacyjne klientów przez okres co najmniej 5 lat.
  • Szkolenia personelu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Wyznaczenie upoważnionej osoby do kontrolowania i informowania o wszelkich podejrzanych działaniach odpowiednie służby.
Należy pamiętać, że Traveltowork zastrzega sobie prawo do odmowy transakcji za każdym razem, kiedy pojawią się podejrzenia, że zgromadzony kapitał może być związany z praniem pieniędzy lub może pochodzić z nielegalnego źródła. Ponadto, Traveltowork będzie zobowiązana do poinformowania o takich podejrzeniach odpowiednie służby, i zgodnie z przepisami, dane takiego klienta mogą zostać ujawnione.

Podawanie nieprawdziwej tożsamości i danych kontaktowych będzie traktowane jako nadużycie. Prawo zobowiązuje nas do informowania odpowiednich władz o wykroczeniach, które mogą być przedmiotem postępowania karnego.

TransferMate NIE współpracuje z osobami podejrzanymi o pranie pieniędzy, jak również z tymi, którzy zdobywają środki finansowe w wyniku nielegalnych działań.
Aby wspomóc światową walkę z finansowaniem terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy, przepisy międzynarodowe wymagają od TransferMate uzyskania, weryfikacji i rejestracji informacji pozwalających zidentyfikować każdą osobę, która otwiera u nas konto. Można to zrobić na wiele sposobów, z których niektóre mogą wymagać przedstawienia dokumentów. Poniżej znajdują się przykłady dokumentów, które mogą być wymagane. Dział obsługi klienta przeprowadzi Cię przez ten proces.

Przykłady wymaganych informacji

Podczas otwierania rachunku, will zostanie poproszony / -a o podanie danych takich jak nazwisko data urodzenia, adres, numery identyfikacyjne i źródła środków. Aby zweryfikować te informacje, Transfermate korzysta z najnowszych dostepnych technologii, a Ty możesz zostać poproszony / -a o przedstawienie dokumentów identyfikacyjnych takich jak, poświadczone kopie dokumentów wskazujących obywatelstwo, miejsce zamieszkania, adres i twoją fotografię. Typowymi dokumentami weryfikacyjnymi są: paszport / prawo jazdy oraz rachunek za media / wyciąg bankowy.

Przedsiębiorstwa

Otwierając rachunek, spółka, trust lub inna osoba prawna może zostać poproszona o dostarczenie innych informacji, takich jak siedziba, lokalne przedstawicielstwo numer identyfikacyjny pracodawcy. aby zweryfikować powyższe informacje, Transfermate korzysta z najnowszych dostępnych technologii, ale możesz zostać poproszony / -a o okazanie statutu spółki, licencji wydanej przez rząd, umowy zawarcia spółki lub umowy zawarcia trustu.

Poświadczenie

Jeżeli postawiono przed Tobą wymóg przedstawienia poświadczonych egzemplarzy dokumentów, powinny być one dobrej jakości, podpisane i opatrzone słowami "Kopia zgodna z oryginałem" (lub podobnymi) i mogą zostać poświadczone przez następujące osoby: księgowego, prawnika, oficera policji lub kierownika banku. Jeżeli nie jesteś w stanie spotkać sie z jedną z wymienionych osób twój doradca ds. klienta wzpracuje wraz z Tobą odpowiednie rozwiązanie zastępcze. Osoba poświadczająca dokument identyfikacyjny powinna być dostępna, dlatego prosimy o wpisanie jej danych kontaktowych na kopii dokumentu. Informacje należy zeskanować i wysłać do nas przez e-mail, a oryginaly należy wysłać pocztą. TransferMate może przeprowadzać dodatkowe testy bezpieczeństwa w stosunku do klientów wedle naszego uznania.

Twój doradca ds. obsługi klienta skontaktuje sę z Tobą, celem udzielenia pomocy w uczestnictwie w tym procesie.

Co stanie się, jeżeli nie dostarczę wymagnej informacji lub jeżeli moja tożsamość nie może zostać zweryfikowana?

Możemy nie być w stanie otworzyć rachnku lub prowadzić twoich transakcji. Jeżeli już posiadasz rachunek, możemy go zamknąć.

Szczegóły dotyczące odpowiednich wymogów celem otwarcia rachunku TransferMate zostaną przedstawione przez przdzielonego doradcę ds. obsługi klienta.